Programma “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”

Preventīva programma bērnu pirmsskolas izglītības iestādēs "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs". Programmas galvenais mērķis ir veidot pirmsskolas iestādes vidi bērnam drošu un draudzīgu, savlaicīgi atpazīstot un novēršot bērnu tiesību pārkāpumu riskus, veidojot pozitīvu sadarbību bērnu, vecāku un iestādes darbinieku starpā, un uzturot pozitīvu vidi, kurā centrālās ir bērna intereses un vajadzības.

 1. gadā sertifikātu "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs" ieguva:

Rīgas 273. PII

Rīgas PII "Dzilniņa"

Rīgas 11. PII

Rīgas PII "Mežaparks"

Rīgas 160.PII

Rīgas 13. PII "Ābecītis"

Cēsu 4. PII

Liepas PII "Saulīte"

Salacgrīvas PII "Vilnītis"

 1. gadā sertifikātu "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs" ieguva:

Rīgas 244.PII

Rīgas PII “Zvaniņš”

Rīgas173.PII

Rīgas Āgenskalna PII

Rīgas PII “ Mārdega”

Rīgas PII “Kurzeme ”

Saulkrastu PII “Rūķītis”

Bērniem drošā un draudzīgā bērnudārzā strādā pedagogi, kuri:

 • jūtas droši runāt ar bērnu vecākiem;
 • risina problēmas, tiklīdz tās pamana;
 • lūdz kolēģu un vadības atbalstu;
 • nebaidās runāt par savām grūtībām darbā;
 • radoši risina problēmas un gādā par bērniem kā personībām.

Bērniem drošā un draudzīgā bērnudārzā ir bērni:

 • kurus pieņem pieaugušie;
 • kuru problēmas pieaugušie redz un risina;
 • kuriem apkārt ir sadarboties gatavi pieaugušie;
 • kurus nepamet novārtā un par viņiem rūpējas;
 • kurus atbalsta, uzklausa un kuru vajadzības respektē;
 • kuriem ļauj augt un veidoties savā īpašā veidā un tempā;
 • kuru tiesības tiek cienītas un ievērotas.

Programmas soļi, lai kļūtu par bērniem drošu un draudzīgu bērnudārzu:

 • Iestādē tiek ieviesta un īstenota Džimbas drošības programma

 • Kā tas notiek? No bērnudārza tiek izvēlēts viens pārstāvis, kurš piedalās “Centra Dardedze” apmācībās, lai kļūtu par Džimbas drošības aģentu savā pirmskolā un vadītu Džimbas 9 soļu programmas nodarbības bērniem, kā arī lai izglītotu vecākus un kolēģus šajā jautājumā.
 • Mērķis Mācīt bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem, veicināt bērnu spēju izvairīties no viktimizācijas, veicināt adekvātu pašapziņu un pāridarījumu atklāšanu, komunikāciju starp vecākiem, pedagogiem un bērniem par personisko drošību attiecībās un rīcību apdraudošās situācijās.
 • Ieguvums Bērni spēj atpazīt bīstamas un personisko drošību apdraudošas situācijas, aizstāvēt sevi, citus un lūgt pieaugušo palīdzību. Pedagogi apgūst, kā bērniem interaktīvā un viegli saprotamā valodā mācīt par personisko drošību saskarsmē ar citiem cilvēkiem; iemācās runāt ar bērniem par tēmām, kas ikdienā šķiet neērtas, veicina bērna personības izaugsmi, rūpējoties par bērna nākotni.
 • Soli īsteno Centrs Dardedze
  Vairāk par Džimbas drošības programmu www.dzimba.lv
 • Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma

 • Kā tas notiek? Ar izglītojošu programmu un atbalsta nodarbībām bērnudārza darbiniekiem.
 • Mērķis Stiprināt pedagogu un izglītības iestādes personāla kapacitāti, uzlabot savstarpējo sapratni un sadarbību; veicināt spēju agrīni identificēt un risināt sociāli psiholoģiskas problēmas pirmsskolas izglītības iestādēs.
 • Ieguvums Pedagogi iegūst praktiski pielietojamas zināšanas, iespēju komandas darbā risināt problēmas un drošāk rīkoties sarežģītās situācijās. Bērnudārzā uzlabojas sadarbība ar vecākiem, palielinās izpratne par bērna vajadzībām, darbinieki kļūts pārliecinātāki, attīsta prasmes agrīni identificēt riska faktorus.
 • Soli īsteno SOS Bērnu ciematu asociācijas Resursu un kompetences centrs
 • Bērna novērojuma un riska izvērtējuma metode e-vidē

 • Kā tas notiek? Pedagogi novērtē un aizpilda bērna novērojuma anketas e-vidē un iegūst zemam, vidējam vai augstam riskam atbilstošu bērna izvērtējumu piecās jomās – uzvedība, psihoemocionālā attīstība, mācību process, saskarsme un veselība, kā arī iegūst rekomendācijas turpmākai rīcībai.
 • Mērķis Agrīni identificēt un savlaicīgi risināt sociāli psiholoģiskas problēmas bērnudārzā.
 • Ieguvums Pedagogi spēj objektīvi izvērtēt situāciju, iegūst rekomendācijas vēlamajai rīcībai bērna situācijas uzlabošanai. Vadība iegūst pārskatu par sociāli psiholoģiskām problēmām bērnudārzā, kas palīdz rīcības, atbalsta un apmācību plānošanai bērnudārzā.
 • Soli īsteno SOS Bērnu ciematu asociācijas Resursu un kompetences centrs
 • Bērnu tiesību aizsardzības protokols iestādē

 • Kā tas notiek? Bērnudārzā tiek izveidota atbalsta komanda, kura ar Centra Dardedze atbalstu izstrādā Bērnu tiesību aizsardzības protokolu lietošanai savā iestādē.
 • Mērķis Balstoties uz bērnu tiesību aizsardzības pamatprincipiem, izstrādāt organizācijas darbinieku rīcības protokolu vai darbinieku vienotu izpratni un vienošanos, kas skaidri, visiem saprotamā veidā nosaka, kā iestādē tiek novērsti jebkādi bērnu tiesību aizskārumi un kāda ir konkrētā rīcība, ja pārkāpumi tiek konstatēti.
 • Ieguvums Visiem iestādes darbiniekiem ir vienota izpratne par bērnu tiesību īstenošanu, iestādē ir saskaņota rīcība problēmsituāciju atpazīšanai, ziņošanai un risināšanai, kā rezultātā bērni piedzīvo pieaugušos, kuri sadarbojas un kuriem rūp bērna personības izaugsme.
 • Soli īsteno Centrs Dardedze.
  www.centrsdardedze.lv

Līdzfinansē Eiropas Savienības Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programma (REC)


Šī e-platforma sagatavota ar Eiropas Savienības Tiesību, vienlīdzības un pilsonības (Rights, Equality and Citizenship, REC 2014-2020) programmas finansiālu atbalstu projekta “No teorijas uz realitāti – attieksmes un prakses maiņa no miesas sodiem uz bērnu aizsardzību” ( “From policy to reality - shifting attitudes and practices from corporal punishment to safeguarding children”) ietvaros, projekta numurs JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9175. Mācību e-platformas saturs ir nodibinājuma “Centrs Dardedze” atbildība un nevar tikt uzskatīts par Eiropas Komisijas uzskatu atspoguļojumu.